RSS Reklamačný poriadok QUICKREAL s.r.o. Reklamačný poriadok QUICKREAL s.r.o. Reklamačný poriadok QUICKREAL s.r.o. Reklamačný poriadok QUICKREAL s.r.o. Reklamačný poriadok QUICKREAL s.r.o.

Aktuální nabídku realit naší kanceláře najdete na portálu AReality.sk. Službu Moja Realitka přináší AReality.sk - největší nabídka nemovitostí na Slovensku.

Reklamačný poriadok QUICKREAL s.r.o.

REKLAMAČNÝ PORIADOK
QUICKREAL s.r.o.


QUICKREAL s.r.o., IČO: 44239823, so sídlom: Rádayho 8, 984 01  Lučenec, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sro, vložka č.: 15017/S (ďalej len "Realitná kancelária" alebo len "RK") vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný poriadok.

 

1. Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a tiež vzájomné práva a povinnosti  Realitnej kancelárie a klienta v rámci reklamačného konania. Každý klient (ďalej len „spotrebiteľ“) má právo uplatniť u RK reklamáciu poskytnutej služby.

 

2. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v sídle Realitnej kancelárie, prípadne písomne na adrese: QUICKREAL s.r.o., Rádayho 8, 984 01  Lučenec. Reklamácie vybavuje: Matej Telek, RSc. – konateľ spoločnosti.

 

3. Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku spotrebiteľa na preverenie správnosti, kvality alebo rozsahu poskytovanej služby a/alebo uplatnenie zodpovednosti za vady služieb Realitnej kancelárie. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť spotrebiteľa, ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností tretej osoby, podnet spotrebiteľa na zlepšenie služieb Realitnej kancelárie alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť Realitnej kancelárie.  

 

4. Spotrebiteľ má pri uplatňovaní reklamácie práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti spotrebiteľa súvisiace s uplatnením a vybavením reklamácie upravuje § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 

5. Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje. Spotrebiteľ je povinný k reklamácií priložiť všetky dokumenty a dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia. Realitná kancelária na základe rozhodnutia spotrebiteľa určí spôsob vybavenia reklamácie a to bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité odborné posúdenie kvality alebo rozsahu poskytnutej služby, určí spôsob vybavenia do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

6. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej (časti) služby, vyplatením primeranej zľavy zo sprostredkovateľskej odmeny (provízie). Ak je reklamácia neoprávnená, Realitná kancelária reklamáciu zamietne.

 

7. Realitná kancelária znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je dotknutý nárok RK na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie.

 

8. RK pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 

9. RK o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

10. Klient je oprávnený predložiť spor, týkajúci sa správnosti úhrady alebo kvality poskytovaných Služieb Kanceláriou QUICKREAL s.r.o.,  o ktorom sa uskutočnilo a skončilo reklamačné konanie, a klient nie je so spôsobom vybavenia jeho reklamácie spokojný, na prešetrenie spoločnosti QUICKREAL s.r.o.

 

11. Tento reklamačný poriadok nadobudol platnosť dňa 2.1.2018. Reklamačný poriadok je možné pozmeniť spoločnosťou QUICKREAL s.r.o..